ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng này(sau đây gọi tắt là “Nội quy”) chi phối những điều kiện sử dụng các dịch vụ do trang web qasquare.com(sau đây gọi tắt là “QAsquare”) cung cấp(sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). BẰNG VIỆC ĐĂNG KÝ HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGƯỜI SỬ DỤNG QAsquare(sau đây gọi tắt là “User”) THỪA NHẬN RẰNG MÌNH ĐÃ XEM VÀ CHẤP NHẬN NỘI QUY NÀY. ĐỒNG THỜI, THEO NỘI QUY NÀY, USER ĐƯỢC ỦY QUYỀN HÀNH ĐỘNG VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI SỞ HỮU TÀI KHOẢN.

Điều 1. ÁP DỤNG

Nội quy này được áp dụng vào tất cả những gì liên quan đến Dịch vụ giữa QAsquare và User.

Điều 2. ĐĂNG KÝ

 1. Đăng ký được hoàn tất do quá trình; người xin đăng ký thỉnh cầu đăng ký theo phương pháp được chỉ định do QAsquare, rồi QAsquare chấp nhận việc này.
 2. QAsquare có thể không chấp nhận yêu cầu đăng ký trong trường hợp ban quản trị QAsquare phán đoán về người xin đăng ký như sau. Về lý do từ chối thì QAsquare không chịu thực hiện nghĩa vụ công khai.
  1. Người đã từng vi phạm Nội quy này
  2. Người đang thuộc về hay có mối quan hệ đến tập đoàn hay tổ chức nào đó chống đối xã hội(tập đoàn bao lực, tập đoàn phê hữu, xã hội đen chẳng hạn)
  3. Ngoài ra, những người mà ban quản trị QAsquare phán đoán người đó không thích hợp với tư cách là User của QAsquare

Điều 3. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN USER VÀ PASSWORD

 1. User cần chịu trách nhiệm tự quản lý tài khoản và Password của mình.
 2. User không được chuyển hay cho người thứ 3 mượn tài khoản và password của mình. Trong trường hợp mỗi tài khoản được đăng nhập bằng password chính xác với thông tin đăng ký của các tài khoản đó, QAsquare sẽ coi như đó là việc sử dụng do bản thân User mà đăng ký tài khoản User đó.

Điều 4. CHI PHÍ SỬ DỤNG

QAsquare.tk là trang Web hỏi và đáp miễn phí.

Điều5. NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ

User không được làm những hành vi dưới đây khi sử dụng Dịch vụ của QAsquare.

 1. Hành vi vi phạm luật pháp hay trật tự công cộng
 2. Hành vi liên quan đến những hành vi phạm tội
 3. Hành vi gây cản trở hay phá hoại chức năng Internet hay Server của QAsquare
 4. Hành vi có khả năng là gây cản trở sự quản lý Dịch vụ của QAsquare
 5. Hành vi thu tập những thông tin cá nhân của User khác
 6. Hành vi giả dạng User khác
 7. Hành vi xâm nhập quyền sở hữu trí tuệ/quyền nhân thân đối với hình ảnh/quyền riêng tư/danh dự/những quyền khác hay lợi ích của QAsquare/User khác của Dịch vụ QAsquare/người thứ 3
 8. Hành vi đăng hoặc gửi những nội dung bao gồm những biểu hiện bao lực cực đoan/đồi trụy/liên quan đến phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính, thân phận xã hội. Những biểu hiện xúi giục hoặc dẫn đến tự tử, hành vị tự tổn thương bản thân, hay lạm dụng thuốc/những biểu hiện bao gồm nội dung chống đối xã hội và ảnh hưởng không tốt đến người khác
 9. Hành vi có mục đích vụ lợi kinh doanh như tuyên truyền, quảng cáo, hay mời mọc/hành vi có mục đích quấy rối tình dục/hành vi có mục đích gặp gỡ với người lạ/hành vi có mục đích bôi nhọ người khác/những hành vi có mục đích không thích hợp với Dịch vụ của QAsquare
 10. Hành vi kêu gọi thăm gia hoạt động tôn giáo
 11. Ngoài ra, Những hành vi ban quản trị QAsquare nghĩ không thích hợp

Điều 6. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. QAsquare có thể ngừng hoặc tạm dừng một phần hoặc tất cả Dịch vụ không thông báo trước cho các User trong trường hợp dưới đây.
  1. Trường hợp cần kiểm tra bảo hành hoặc cặp nhật hệ thống điện toán của Dịch vụ QAsquare
  2. Trường hợp khó cung cấp Dịch vụ được do những tính không thể tránh được như động đất, sét, hỏa hoạn, và cúp điện
  3. Trường hợp điện toán hoặc đường dây truyền thông bị ngừng do sự cố
  4. Ngoài ra, những trường hợp ban quản trị QAsquare phản đoán khó cung cấp Dịch vụ được
 2. Về những thiệt hại mà User hay người thứ 3 chịu do việc ngừng hoặc tạm dừng cung cấp Dịch vụ, dù có lý do như thế nào đi nữa thì QAsquare và ban quản trị hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 7. BẢN QUYỀN

 1. User có thể sử dụng Dịch vụ của QAsquare để đăng hay biên tập mỗi thông tin chẳng hạn như văn chương, hình ảnh và video, mà đó phải là những thông tin User tự sở hữu những quyền sở hữu trí tuệ cần thiết như là Bản quyền, hoặc phải là những thông tin đã được người sở hữu quyền lợi cho phép sử dụng.
 2. Bản quyền của những văn chương, hình ảnh hay video chẳng hạn, mà User đăng hoặc biên tập qua Dịch vụ QAsquare sẽ được User đó hoặc người sở hữu quyền bảo lưu. Tuy nhiên, QAsquare và ban quản trị QAsquare có thể sử dụng những văn chương, hình ảnh hay video chẳng hạn, mà được User đăng hoặc biên tập qua Dịch vụ QAsquare. Trong khi đó User không thể sử dụng quyền nhân thân của tác giả.
 3. Ngoại trừ những gì được chỉ định tại khỏan trên, tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ hay tất cả thông tin liên quan đến Dịch vụ đều thuộc về QAsquare và những người được ban quản trị QAsquare cho phép sử dụng. Những hành động như sử dụng/phục chế/chuyển giao/cho vay/dịch/biến đổi/sao chép và gửi phát thanh công cộng(bao gồm khả năng hóa phát thanh)/cung cấp/xuất bản với mục đích kinh doanh đều bị nghiêm cấm.

Điều 8. HẠN CHẾ SỬ DỤNG VÀ XÓA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

 1. QAsquare có thể xóa thông tin đăng, hạn chế User sử dụng một phần hoặc tất cả Dịch vụ, hoặc xóa thông tin đăng ký của User không thông báo trong trường hợp dưới đây.
  1. Trường hợp User vi phạm một trong những Nội quy trên
  2. Trường hợp User cung cấp thông tin giả dối để đăng ký
  3. Trường hợp User không sử dụng Dịch vụ hơn 1 năm
  4. Trường hợp User không trả lời những liên hệ yêu cầu sự trả lời của phía QAsquare trong vòng 30 ngày
  5. Trường hợp liên quan đến các điểm trong khoản 2, điều 2 của Nội quy
  6. Trường hợp có sự yêu cầu từ phía User và QAsquare chấp nhận yêu cầu đó
  7. Ngoài ra, những trường hợp QAsquare phán đoán User đó không thích hợp với tư cách là User của Dịch vụ QAsquare
 2. Về những thiệt hại xảy ra với User do hành vi của QAsquare dựa theo điều này, QAsquare hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 9. PHỦ NHẬN ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH

 1. QAsquare không bảo đảm rằng không có lỗi về mặt luật pháp hay thực tế(bao gồm tính an toàn/độ tin cậy/độ chính xác/tính toàn vẹn/tính hữu dụng/tính thích hợp đối với mục đích nhất định/lỗi liên quan đến bảo hành/lỗi như error và bug/xâm phạm quyền lợi) trong Dịch vụ này.
 2. Về Dịch vụ, QAsquare hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp, liên lạc, hay trao đổi nào mà phát sinh giữa User và User khác hoặc người thứ 3.

Điều 10. THAY ĐỔI NỘI DUNG DỊCH VỤ

QAsquare có thể đổi nội dung Dịch vụ và ngừng cung cấp Dịch vụ không thông báo cho User, và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với User.

Điều 11. THAY ĐỔI NỘI QUY

Trong trường hợp phán đoán là cần thiết, QAsquare có thể thay đổi Nội quy không thông báo User bất cứ lúc nào.

Điều 12. THÔNG BÁO VÀ LIÊN HỆ

Thông báo và Liên hệ giữa QAsquare và User được thực hành bằng cách được chỉ định do QAsquare.

Điều 13. SỰ CẤM CHUYỂN NHƯỢNG NGHĨA VỤ QUYỀN LỢI

User không được chuyển nhượng quyền lợi hay nghĩa vụ dựa theo Nội quy cho người khác khi không có sự chấp nhận do QAsquare.

Điều 14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUẢN HẠT TÒA ÁN

 1. Nội quy này được điều chỉnh theo Luật và các văn bản pháp luật liên quan của nước Nhật Bản.
 2. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến Dịch vụ xảy ra, quản hạt tòa án được hợp ý sẽ là tòa án có quản hạt địa điểm nơi ban quản trị QAsquare đang sống.

Ban quản trị

利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,QAsquare(以下,「当サイト」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。

第1条(適用)

本規約は,ユーザーと当サイトとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

第2条(利用登録)

 1. 登録希望者が当サイトの定める方法によって利用登録を申請し,当サイトがこれを承認することによって,利用登録が完了するものとします。
 2. 当サイトは,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
  1. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
  2. 反社会的勢力等(暴力団,暴力団員,右翼団体,反社会的勢力,その他これに準ずる者を意味します。)である,または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持,運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると当サイトが判断した場合
  3. その他,当サイトが利用登録を相当でないと判断した場合

第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)

 1. ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。
 2. ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。当サイトは,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。

第4条(利用料金)

QAsquare.tkは無料のQ&Aサイトです。

第5条(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

 1. 法令または公序良俗に違反する行為
 2. 犯罪行為に関連する行為
 3. 当サイトのサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
 4. 当サイトのサービスの運営を妨害するおそれのある行為
 5. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
 6. 他のユーザーに成りすます行為
 7. 当サイト,本サービスの他の利用者または第三者の知的財産権,肖像権,プライバシー,名誉その他の権利または利益を侵害する行為
 8. 過度に暴力的な表現,露骨な性的表現,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等による差別につながる表現,自殺,自傷行為,薬物乱用を誘引または助長する表現,その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を,投稿または送信する行為
 9. 営業,宣伝,広告,勧誘,その他営利を目的とする行為(当サイトの認めたものを除きます。),性行為やわいせつな行為を目的とする行為,面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為,他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為,その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為
 10. 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
 11. その他,当サイトが不適切と判断する行為

第6条(本サービスの提供の停止等)

 1. 当サイトは,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
  1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
  2. 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
  3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
  4. その他,当サイトが本サービスの提供が困難と判断した場合
 2. 当サイトは,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について,理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第7条(著作権)

 1. ユーザーは,自ら著作権等の必要な知的財産権を有するか,または必要な権利者の許諾を得た文章,画像や映像等の情報のみ,本サービスを利用し,投稿または編集することができるものとします。
 2. ユーザーが本サービスを利用して投稿または編集した文章,画像,映像等の著作権については,当該ユーザーその他既存の権利者に留保されるものとします。ただし,当サイトは,本サービスを利用して投稿または編集された文章,画像,映像等を利用できるものとし,ユーザーは,この利用に関して,著作者人格権を行使しないものとします。
 3. 前項本文の定めるものを除き,本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべて当サイトまたは当サイトにその利用を許諾した権利者に帰属し,ユーザーは無断で複製,譲渡,貸与,翻訳,改変,転載,公衆送信(送信可能化を含みます。),伝送,配布,出版,営業使用等をしてはならないものとします。

第8条(利用制限および登録抹消)

 1. 当サイトは,以下の場合には,事前の通知なく,投稿データを削除し,ユーザーに対して本サービスの全部もしくは一部の利用を制限しまたはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
  1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
  3. 1年間以上本サービスの利用がない場合
  4. 当サイトからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
  5. 第2条第2項各号に該当する場合
  6. ユーザーからの依頼申請があり、当サイトがそれを承認した場合
  7. その他,当サイトが本サービスの利用を適当でないと判断した場合
 2. 当サイトは,本条に基づき当サイトが行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第9条(保証の否認および免責事項)

 1. 当サイトは,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
 2. 当サイトは,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。
 3. 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。

第10条(サービス内容の変更等)

当サイトは,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条(利用規約の変更)

当サイトは,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。

第12条(通知または連絡)

ユーザーと当サイトとの間の通知または連絡は,当サイトの定める方法によって行うものとします。

第13条(権利義務の譲渡の禁止)

ユーザーは,当サイトの書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。

第14条(準拠法・裁判管轄)

 1. 本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
 2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には,当サイトの本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

以上