Thông tin của Bibi
Trứng
3
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
0