Cấu trúc ないとなると nghĩa là gì

Giải quyết

商品が売り切れでないとなると、よけい買かいたくなる

お金がなくて買えないとなると、よけいほしくなるものだ

Ai biết cấu trúc ないとなると này có nghĩa là gì k ? Chỉ cho mình với

Trứng đã hỏi vào 2016-10-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án
Hay nhất

Là cấu trúc となると nha
~となる = trở thành~/trở nên ~.
Cấu trúc chỉ kết quả(miêu tả ý đã không ngờ/không suy đoán kết quả đó)
Còn と phía sau là trợ từ để liên kết câu, để miêu tả điều kiện và kết quả.
Vậy nênとなると là một cụm liên từ. Nghĩa là như sau
Giả sử/Nếu như vế đầu mà xảy ra thì sẽ có kết quả gì.
買えないとなると… : mình dịch là “giả sử/Nếu không mua được thì …”

Chu tước Đã trả lời vào 2016-10-16.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.