Phân biệt 下ろす vs 降ろす.

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-06-24 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

降ろす và 下ろす là từ sai khiến của các từ 降りる và 下りる. 2 từ này cơ bản là ý nghĩa gần như nhau.
Tuy nhiên người Nhật phân biệt sử dụng 2 từ này một chút trong trường hợp nhất định.

Bạn có thể giải thích 2 từ này bằng cách xem từ trái nghĩa của họ.
乗る↔降りる
上がる↔下りる

Từ 乗る dùng khi lên chỗ có vị trí cao hơn mình, hoặc lên phương tiện giao thông như xe cộ, máy bay, tàu điện, tàu thuyền chẳng hạn.
Vd. 電車に乗る↔電車を降りる
机に乗る↔机を(から)降りる
→乗客を電車から降ろす(☓下ろす)
→赤ちゃんを車から降ろす(☓下ろす)

Tuy nhiên, cũng như có từ 下車 đối với 乗車 mà có cả từ 降車 nữa, ta không thể khẳng định được định nghĩa phân biệt sử dụng 2 từ 下 và 降.

Thế nên nhắc đến phân biệt 2 từ này thì tốt nhất là đọc nhiều mẫu câu và nhớ lúc nào thì dùng 下りる, và lúc nào thì dùng 降りる.
Nói chung là người Nhật cũng không phân biệt rõ ràng^^;

Chu tước Đã trả lời vào 2017-11-09.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.