Phân biệt 外れた vs 取れた.

Ví dụ câu:

ボタンが外れた。

ボタンが取れた。

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-06-24 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

ボタンが外れる = nút áo bị tháo ra

ボタンをかける = đóng nút áo

ボタンが取れる = nút áo bị tuột

ボタンを付ける = đơm nút áo

Chu tước Đã trả lời vào 2017-11-08.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.