Phân biệt 見える vs 見られる。

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-15 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

見える và 見られる giống như sự khác nhau của “see” và “watch”.

 

見られる là thể khả năng của từ 見る nên trước hết ta cần phân biệt 2 từ 見える và 見る.

    1. 見る:nhìn chủ động, cố ý nhìn một cái gì đó(tương đương với “look” và “watch” trong tiếng Anh)

 

    1. 見える: nhìn ngẫu nhiên, dù cố ý hay không cố ý thì vẫn nhìn thấy(tương đương với “see” trong tiếng Anh)

 

Ví dụ, khi đi máy bay thì bổng nhiên nhìn thấy núi Phú Sĩ, thì thường dùng là 見える。

A:ああ!外を見て!富士山が見えるよ!

B:ほんとだ。きれいだね!

A:富士山が見られて良かったね。

 

富士山が見えるよ:Ở đây họ không phải cố ý tìm thấy núi Phú sĩ mà là bổng nhiên nhìn thấy nên dùng 見える.

富士山が見られて…:Sau khi nhìn xong là trở thành “khả năng” khi đó là điều tốt/sung sướng. Dù là việc bắt ngờ nhưng đã có thể nình thấy được núi Phú sĩ. (=見ることができて良かった)

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-15.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.