Phân biệt 誘う vs 招待する

Cám ơn ạ.

Nở trứng đã hỏi vào 2017-05-20 tại Tiếng Nhật.
Bình luận
1 Đáp án

招待する là từ Hán Nhật, nó tương đương với từ thuần Nhật 招く.  Thế nên ở đây tôi so sánh 2 từ 誘う vs 招く nhé.

招く vốn có nghĩa là kêu ai đến bên mình, mời ai tham gia/đến một địa điểm nhất định với tư cách là khách hàng của mình.

-> パーティーに招く: mời ai tham gia buổi tiệc MÌNH TỔ CHỨC

-> ~を部下に招く:Kêu ~ làm dưới quyền mình

Còn 誘う có nghĩa là rũ ai làm gì cùng mình.

-> パーティーに誘う: rủ ai cùng tham gia buổi tiệc

Chu tước Đã trả lời vào 2017-05-24.
Bình luận

Your Answer

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.